Warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży


Computer Controls Sp. z o.o. ( wersja obowiązująca od 16 sierpnia 2016 r.)

1. Definicje

 1. „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży Computer Controls Sp. z o.o.
 2. „Computer Controls” oraz „Sprzedający” – Computer Controls Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS
  0000474127, NIP 547-214-74-05, kapitał zakładowy 100 000 PLN.
 3. „Kupujący” – przedsiębiorca wyrażający wolę nabycia Towarów od Computer Controls Sp. z o.o. i/lub przedsiębiorca nabywający Towary od Computer Controls Sp. z o.o. w ramach umowy ze Sprzedającym.
 4. „Umowa” – umowa sprzedaży Towarów zawierana poprzez przyjęcie zamówienia Kupującego w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt. 3 OWS.
 5. „Towar” – produkty i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
 6. „Dostawca” – spedytor, przewoźnik, kurier lub inny podmiot zajmujący się dostarczaniem przesyłek.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego w relacji z przedsiębiorcami, bez ograniczeń terytorialnych oraz do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z Kupującym, nawet w przypadku braku ponownego       wyraźnego uzgodnienia w tym zakresie, a ponadto do stosunków przed zawarciem umowy, o ile wprost wynika to z treści OWS.
 2. W przypadku sprzedaży Towaru wraz z oprogramowaniem lub sprzedaży oprogramowania, obok OWS zastosowanie mają ponadto właściwe umowy licencyjne producentów oprogramowania.
 3. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zastosowanie znajdą wyłącznie postanowienia odrębnego Regulaminu Sprzedaży Internetowej.
 4. Wyłącza się w całości stosowanie jakichkolwiek wzorców umownych Kupującego, niezależnie od stopnia, w jakim byłyby one sprzeczne z OWS, chyba że Sprzedający wyrazi na nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają wyraźnej zgody Sprzedającego. Warunki indywidualnie uzgodnione przez strony, a ponadto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

3. Oferta i zawarcie umowy

 1. Wszelkie katalogi i inne materiały marketingowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W braku odmiennych ustaleń, indywidualne oferty (wyceny) Computer Controls przedkładane Kupującym nie są wiążące, nawet gdyby wskazywały okres ważności i należy je rozumieć jako zaproszenie Kupującego do złożenia oferty kupna.
 2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie przez Kupującego zamówienia na podstawie przedłożonej Kupującemu oferty (wyceny), ewentualnie w chwili wystosowania przez Computer Controls do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) w sytuacji, gdyby Kupujący takiego potwierdzenia wymagał. W przypadku niemożliwości przyjęcia zamówienia Kupującego (np. wycena przestała być aktualna, zamówienie zawiera odstępstwa od wyceny), Computer Controls zaproponuje nową ofertę, na podstawie której Kupujący będzie mógł złożyć nowe zamówienie.
 3. Ze względu na specyfikę Towaru każde zamówienie Kupującego musi być poprzedzone wyceną Sprzedającego. Wobec powyższego, jeżeli Computer Controls otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, zamówienie (ofertę) zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi nie będzie poczytane za przyjęcie zamówienia (oferty).
 4. Zamówienie, oferta oraz Potwierdzenie zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej; za formę równorzędną uznaje się zamówienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, o ile zawierają one dane należycie identyfikujące nadawcę (firma, oddział, NIP, adres, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) i pochodzą z adresu zawierającego domenę firmową lub numeru faxu Kupującego / Sprzedającego.
 5. Opis Towaru (masa, wytrzymałość, tolerancja, wersja oprogramowania oraz pozostałe dane techniczne) jak również wizualizacja Towaru (ilustracje, rysunki techniczne itp.) mają charakter jedynie poglądowy i są tylko w przybliżeniu miarodajne. Dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym oraz prawnym. Dostawę Towaru równoważnego uważa się za dostawę zamówionego Towaru, o ile nie narusza to celów przewidzianych w Umowie oraz nie prowadzi do zmiany uzgodnionej ceny.
 6. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ilościowe lub wartościowe ograniczenie zamówienia, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.

4. Cena

 1. Ceny zawarte w katalogach i innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter poglądowy. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w ofertach (wycenach) Sprzedającego oraz Potwierdzeniach Zamówienia, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 2. Ceny Towarów nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie obejmują kosztów opakowania i transportu, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 3. Oferta (wycena) Sprzedawcy obowiązuje 14 dni, chyba że co innego wynika z oferty (wyceny).
 4. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, ceny zawarte w ofertach, wyrażone w walucie obcej, przelicza się do faktury w PLN po kursie sprzedaży danej waluty w NBP obowiązującym na dzień wystawienia faktury.

5. Warunki płatności

 1. W przypadku braku odrębnych ustaleń, przy pierwszej transakcji Kupujący jest zobowiązany zapłacić 100% ceny z góry w terminie do 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
 2. Przy kolejnych transakcjach termin płatności może być odroczony w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
 3. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego, wymienionego na fakturze sprzedaży.
 4. Płatność dokonywana jest w całości w walucie polskiej (PLN), chyba że strony uzgodniły płatność w walucie europejskiej (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD). Płatność winna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedającego właściwy dla danej waluty.
 5. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedającemu przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych.
 6. Wobec braku odmiennych ustaleń stron, faktury Sprzedającego płatne są w całości bez możliwości dokonywania potrąceń. W szczególności Kupujący pokrywa wszelkie koszty bankowe oraz różnice kursowe przy realizacji płatności w walutach obcych.

6. Warunki dostawy

 1. Wszelkie terminy dostawy, które nie zostały w sposób wyraźny ustalone, są jedynie terminami orientacyjnymi i nie są wiążące.
 2. Realizacja Umowy rozpoczyna się po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości technicznych i handlowych, związanych z zamówieniem. W przypadku uzgodnionej przez strony płatności z góry – niezwłocznie po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sprzedającego.
 3. Dostawa Zamówienia odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W przypadku oprogramowania (licencji) dostawa może zostać zrealizowana drogą elektroniczną.
 4. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia tj. czas liczony od chwili zawarcia umowy zgodnie z pkt. 3.2 do chwili wysłania Zamówienia do Kupującego jest każdorazowo określany w ofercie lub Potwierdzeniu Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po zawarciu umowy zgodnie z pkt. 3.2, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego bądź siły wyższej. Z tytułu przekroczenia czasu realizacji Zamówienia Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 5. Nie uregulowanie w terminie jakichkolwiek należności przez Kupującego wobec Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Zamówienia; uzgodnione wcześniej terminy realizacji Zamówienia ulegają stosownemu wydłużeniu.
 6. Sprzedający jest uprawniony do realizacji częściowych dostaw, jeśli Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg Dostawy w całości.
 7. Sprzedający dostarcza Zamówienie do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez siebie lub zorganizowanego przez Kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. Zamówienie może być odebrane przez Kupującego lub osobę działającą na jego zlecenie. W takim przypadku, jeśli termin odbioru nie zostały ustalony, Kupujący zobowiązany jest odebrać Zamówienie w terminie 7 dni roboczych od dnia wskazanego przez Sprzedającego. W przypadku nieodebrania Zamówienia przez Kupującego w ww. terminie, Sprzedający uprawniony jest do dostarczenia Zamówienia Kupującemu do jego siedziby na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Zamówienie odebrać.
 9. Zamówienie uważa się za dostarczone w momencie wydania Towaru Dostawcy, Kupującemu lub osobie działającej na jego zlecenie; w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka zagubienia, uszkodzenia lub utraty Towaru na Kupującego.
 10. W przypadku dostawy oprogramowania drogą elektroniczną, Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie udostępnienia Kupującemu danych licencji umożliwiających rozpoczęcie korzystania z oprogramowania, np. numer seryjny, klucz aktywacyjny itp.
 11. W przypadku zmiany terminu dostawy na prośbę Kupującego lub w przypadku naruszenia przez Kupującego w sposób zawiniony obowiązków współdziałania przy odbiorze Towaru skutkującego niemożliwością dostawy, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego, zaś Towar zostanie przechowany przez Sprzedającego lub wybrany przez niego podmiot na koszt Kupującego.
 12. Sprzedający nie odbiera opakowania Towaru i innych zabezpieczeń służących do transportu Towaru. Utylizacji opakowania dokonuje Kupujący na własny koszt.
 13. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie Dostawcy, zaś kopię wysłać do Sprzedającego. Widoczne uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić Dostawcy natychmiast przy odbiorze przesyłki.

7. Przejście prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży (Towaru) do momentu wykonania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci pełną należność za dostarczony Towar, jednak nie zaspokoił w całości innych zobowiązań wynikających z jego relacji gospodarczych ze Sprzedającym, Sprzedający dodatkowo zachowuje prawo własności do dostarczonych Towarów do chwili pełnego spłacenia wszelkich takich zaległych wierzytelności z tytułu współpracy handlowej z Kupującym.
 3. W przypadku przetwarzania przez Kupującego towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający bezpośrednio nabywa prawo własności do nowo wyprodukowanego towaru. Jeśli w procesie wykorzystywane są inne materiały, Sprzedający otrzyma bezpośrednio prawo współwłasności do nowo wyprodukowanego towaru w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej pozostałych materiałów.
 4. W przypadku, gdy towary dostarczone przez Sprzedającego będą podlegać łączeniu z rzeczą Kupującego, którą należy traktować jako rzecz zasadniczą, strony uzgadniają, że Kupujący przekaże na rzecz Sprzedającego prawo współwłasności do takowej rzeczy zasadniczej, w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej (lub, jeśli nie można określić wartości fakturowej, do wartości rynkowej) rzeczy zasadniczej. Kupujący przechowuje tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność bezpłatnie dla Sprzedającego.
 5. Kupujący w toku prowadzenia normalnej działalności handlowej ma prawo do swobodnego dysponowania towarami będącymi własnością Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Kupujący wywiązuje się regularnie i punktualnie ze swoich zobowiązań w ramach współpracy handlowej ze Sprzedającym. Kupujący już w chwili zawarcia umowy ze Sprzedającym przenosi na Sprzedającego wszelkie wierzytelności związane ze sprzedażą towarów, co do których Sprzedający zastrzega sobie prawo własności; w przypadku, gdy Sprzedający nabędzie prawo współwłasności w wyniku przetwarzania lub łączenia, takie przeniesienie na rzecz Sprzedającego nastąpi w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru z zastrzeżeniem prawa własności dostarczonego przez Sprzedającego do wartości towaru z zastrzeżeniem prawa własności stron trzecich.
 6. W przypadku dostawy oprogramowania (licencji) Kupujący nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na zasadach określonych w odrębnej umowie licencyjnej, wiążącej bezpośrednio producenta oprogramowania i Kupującego.

8. Rękojmia za wady i gwarancja

 1. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar, nawet jeśli wykazuje nieistotne wady, niezakłócające funkcjonowania Towaru.
 2. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 3. Gwarancji na Towary udziela ich producent na warunkach przez siebie określonych, z reguły na okres 12 miesięcy liczony od daty wystawienia faktury. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu podczas pracy.
 4. Gwarancja nie obejmuje przypadków m.in. nieodpowiedniego i niefachowego użytkowania Towaru, wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego, błędnej lub niedbałej obsługi, uszkodzeń mechanicznych.
 5. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji u Sprzedającego, jako podmiotu upoważnionego przez producenta (gwaranta) do podejmowania czynności w ramach gwarancji na Towar zakupiony u Sprzedającego.
 6. Kupujący wnosi reklamacje w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz na stronie internetowej Sprzedającego, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, którego minimalna treść powinna obejmować dane identyfikujące Towar, w tym: typ Towaru i numer faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady oraz okoliczności jej ujawnienia.
 7. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu dopiero po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, za uprzednim poleceniem Sprzedającego.
 8. Koszt transportu do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu ponosi Kupujący, zaś koszt transportu zwrotnego do Kupującego ponosi Sprzedający. W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru.
 9. Kupujący jest obowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru w sposób należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.
 10. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego skutecznego wpływu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w przypadku potrzeby analizy Towaru przez producenta lub podmiot zewnętrzny.
 11. Po upływie terminu Gwarancji bądź w przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego za oddzielnym wynagrodzeniem.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za błędy lub nieprawidłowe działanie dostarczanego oprogramowania komputerowego.

9. Prawa do oprogramowania, dokumentacji i własności intelektualnej

 1. W związku z Umową, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie praw autorskich, licencji, prawa do patentów, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Towarami. Jeżeli Towary w całości lub w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania w zakresie opisanym w Umowie, OWS oraz umowie licencyjnej producenta oprogramowania.
 2. Zamawiający: (a) nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy dostarczonego oprogramowania ani związanej z nim dokumentacji; (b) nie dokona cesji, nie podnajmie, nie wyleasinguje, nie wynajmie, nie pożyczy, nie zbędzie (albo nie przeniesie), nie ujawni ani w żaden inny sposób nie udostępni tego oprogramowania; (c) nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania ani (d) nie dokona dekompilacji ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego oprogramowania bez pisemnego upoważnienia Sprzedającego lub producenta oprogramowania, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1O. Obowiązki zachowania poufności

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i ich układ oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią materiałów, należą do Sprzedającego lub podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W szczególności ani OWS ani Umowa nie stanowią podstawy do przeniesienia praw / udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z Umowy lub OWS.
 2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Computer Controls, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących Computer Controls bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Computer Controls na piśmie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności wyceny (oferty) Computer Controls przekazane Kupującemu, załączniki do ofert i Potwierdzenia zamówień, a ponadto wszelkie okoliczności i informacje dotyczące warunków współpracy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po wygaśnięciu / rozwiązaniu Umowy. Kupujący zobowiązuje się do zachowania należytej ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Computer Controls.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy ujawnienie informacji nim objętych wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub wynika z Umowy, albo gdy strony ujawniają je swoim audytorom, doradcom prawnym, podwykonawcom działającym w celu wykonania niniejszej Umowy czy ubezpieczycielom.

11. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku kilku wersji językowych OWS, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
 2. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego oraz osób, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, w najszerszym dopuszczalnie prawem zakresie. Dostawca ponosi jedynie odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną wskutek winy umyślnej. W razie zaistnienia podstaw odpowiedzialności Sprzedającego, odpowiada on maksymalnie do wartości zakupionego Towaru.
 3. Cesja praw i/lub obowiązków Kupującego wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 4. Właściwością miejscową sądu jest siedziba Sprzedającego.
 5. Umowa oraz zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.